Revision history of "Järjestelmäviesti:Signupstart"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:21, 21 September 2018WikiSysop (talk | contribs). . (392 bytes) (+392). . (Ak: Uusi sivu: <div class="warningbox">Nimilippujen digitoidut kuvat näkyvät palveluun kirjautuneille käyttäjille, jotka sitoutuvat [https://www.kotus.fi/palvelut/arkistot/arkistojen_ja_ainei...)